Ideari

Introducció

 • Entenem que l’educació ha d’afavorir el desenvolupament integral de la persona, l’obertura social als altres i al sentit de la vida que la fe cristiana proposa.
 • La nostra manera de fer, el nostre estil, és basa en la pedagogia cristiana, característica dels centres diocesans de l’arquebisbat de València.

        La nostra actuació educativa persegueix, entre d’altres, els següents finalitats i objectius.

Formació Acadèmica

 • Volem que en l’alumnat és desenvolupen al màxim les segues capacitats i que adquireixen un conjunt de valors que els porten a incorporar-se activament a la societat amb la intenció de millorar-la i fer-la mes justa.
 • El desenvolupament de la curiositat intel·lectual i la sensibilitat és un objectiu de l’àmbit acadèmic.
 • Ensenyar a pensar és un objectiu clau de la nostra educació.
 • Creiem en el rigor en la presentació dels conceptes, principis i teories bàsiques de les diferents matèries.
 • Donem claus per interpretar i utilitzar el llenguatge audiovisual i el de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Mantenim un alt nivell d’exigència acadèmica per aconseguir que el nostre alumnat adquireix els conceptes i procediments previstos i els adequats hàbits de treball i estudi.
 • Emprem diferents tècniques, recursos i metodologies per atendré adequadament la diversitat de capacitats i interessos del nostre alumnat.

 Formació Personal

 • Intentem formar persones amb esperit lliure, obert i crític, fort i tolerant, projectat cap al futur amb esperança.
 • Vetllem per a l’equilibri emocional, auto-coneixement, autoestima i afany de superació del nostre alumnat.
 • Volem que el nostre alumnat tinga auto-domini, constància en l’esforç i respecte pels normes bàsiques que faciliten la convivència entre els persones.
 • Treballem per al creixement integral de la persona, intentant un desenvolupament harmònic de tots els aspectes.
 • Pretenem la formació de persones intel·lectualment madures, emocionalment equilibrades, espiritualment fortes, humanament plenes, capaços d’ésser feliços i de crear felicitat al seu entorn.

 Formació Social

 • Volem formar homes i dones amb una vocació de servei als altres conscient i activa.
 • Treballem per desenvolupar en el nostre alumnat actituds de responsabilitat cívica i social que els condueixen a treballar per una societat oberta, no discriminatòria, justa i solidària.
 • Intentem crear hàbits per que segueixen conscients de la necessitat d’un model de creixement respectuós amb la natura i amb les futures generacions.
 • Valorem l’evolució cap a una societat multiètnica i pluricultural com una riquesa i no com un perill.

Formació Cristiana

 • Proposem al nostre alumnat el model de persona que representa Jesús de Natzaret.
 • Fomentem el diàleg Fe – Ciència, Fe – Cultura.
 • La nostra pràctica educativa està inspirada en els valors evangèlics. Oferim una formació integral segons el concepte cristià de l’home, de la vida i del món
 • L’escola, respectuosa amb la llibertat de tots, promou la reflexió sobre la fe i la seva celebració i vivència.
 • Volem que qualsevol activitat del col·legi constitueixca una pedagogia de la fe cristiana, ja siga amb el testimoni personal i comunitari dels educadors, ja siga amb les activitats directament catequètiques i pastorals.
 • Aspirem a educar al nostre alumnat en un projecte de vida, feliços per haver trobat sentit a la seua vida.
 • Sense oblidar la identitat parroquial del nostre col·legi, fomentem i participem en les activitats i campanyes que promou la nostra parròquia seguint les directrius  de la diòcesi.